Adatvédelmi tájékoztató

a Privnet Kft. ügyfelei számára

A Privnet Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Frangepán utca 16., cégjegyzékszám: 01-09-861094, adószám: 13550464-2-41), mint adatkezelő („Adatkezelő” vagy „Társaság”) tiszteletben tartja ügyfelei és partnerei („Érintett”) személyiségi jogait, így különösképpen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében („GDPR”), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (”Infotv.”) meghatározott adatvédelmi jogait, és e szabályokat tevékenysége ellátása során magára nézve minden esetben kötelezően alkalmazza és irányadónak tekinti a jelen dokumentumban foglaltakkal együtt.

I. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

A személyes adatok

1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”); nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés

3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor („korlátozott tárolhatóság”);

6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

7. Az adatkezelő felelős az adatkezelési elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

II. AZ ADATKEZELŐ

A Társaság tevékenysége során kizárólagos adatkezelést folytat.

Az Adatkezelők adatai:

Név: Privnet Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Frangepán utca 16.
Cégjegyzékszám: 01-09-861094
Email: crypto@cryptobank.hu

III. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Az Adatkezelő az Érintett által átadott, illetőleg bármilyen módon (ideértve az Érintett által az Adatkezelőnek benyújtott dokumentumokon, továbbá bármely egyéb formában) rendelkezésére bocsátott személyes adatait az üzleti titokra, az adatvédelmi előírásokra vonatkozó jogszabályokkal összhangban kizárólag az alábbi célokból kezeli:

– Kriptovaluták megrendelése („Szolgáltatás”);
– A Szolgáltatás fejlesztése, javítása, felhasználói élmény növelése;
– A Szolgáltatás népszerűsítéséhez, ismertségének növeléséhez, értékesítéséhez kapcsolódó tevékenység;
– Ügyfélszolgálati tevékenység, kapcsolattartás;
– Közvetlen megkeresések, hírlevelek küldése;
– Pénzmosás- és terrorizmus finanszírozásának megakadályozásához kapcsolódó ügyfélazonosítási műveletek elvégzése;
– Visszaélések, bűncselekmények megelőzése, és felderítésükben való együttműködés a hatóságokkal;
– Vagyonvédelem.

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)), illetve az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) f)) alapján kezeli. Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy jogos érdekeinek érvényesítése céljából történő adatkezelés előtt érdekmérlegelési teszt elvégzésével meggyőződött az adatkezelés szükségességéről és arányosságáról. Adatkezelő az érdekmérlegelés részleteit az Érintett kérésére rendelkezésre bocsátja.

IV. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS FORRÁSA

Az Adatkezelő a fenti célok érdekében az alábbi személyes adatokat kezeli tevékenysége során:

1. családi és utónév,
2. születési családi és utónév, amennyiben megadott
3. anyja neve,
4. születési helye és ideje,
5. azonosítási okmány típusa és száma,
6. telefonszám,
7. email cím,
8. úgynevezett wallet-azonosító, withdrawal cím
9. lakcímet igazoló okiraton szereplő személyes adatok,
10. forrásigazolás céljából átadott okiratokon szereplő személyes adatok,
11. kiemelt közszereplői minőségre vonatkozó adatok,
12. fényképek,
13. használt böngésző típusa,
14. IP-cím,
15. állampolgárság.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat közvetlenül az Érintettől szerzi be.

V. COOKIE POLICY

Az Adatkezelő weboldalának látogatása során úgynevezett cookie, vagy süti kerülhet az Érintett számítógépére. Egyes sütik elengedhetetlenek weboldal megfelelő működéséhez, mások információkat gyűjtenek az oldal használatával kapcsolatosan a felhasználói élmény növelése érdekében. Bizonyos sütik eltűnnek a böngésző bezárásával, léteznek olyanok is, melyek hosszabb ideig a számítógépeken maradnak.

Az Adatkezelő weboldalán az alábbi sütiket használja:

 • Név: _ga
 • Szolgáltató: cryptobank.hu
 • Cél: Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.
 • Lejárat: 2 év
 • Típus: HTTP
 • Név: _gat
 • Szolgáltató: cryptobank.hu
 • Cél: A Google Analytics által használt thottle request szerinti arányt tárolja.
 • Lejárat: Session
 • Típus: HTTP
 • Név: _gid
 • Szolgáltató: cryptobank.hu
 • Cél:Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.
 • Lejárat: Session
 • Típus: HTTP
 • Név: _fbp      
 • Szolgáltató: cryptobank.hu
 • Cél: 
 • Lejárat: 3 hónap
 • Típus: HTTP
 • Név: fr
 • Szolgáltató: facebook.com
 • Cél: Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.
 • Lejárat: 3 hónap
 • Típus: HTTP

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

VI. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelési cél teljesüléséig kezeli. Kivételes esetekben, jogszabály által meghatározott kötelezettség teljesítése esetén Adatkezelő a jogviszony megszűnését követően is kezeli az Érintettek személyes adatait.

VI. ADATFELDOLGOZÁS

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe a Szolgáltatás nyújtása során: –

VII. ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő a bíróság, az ügyész, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a nyomozó hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek részére tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett köteles adatot szolgáltatni. E körben az adatszolgáltatás csak olyan mértékű, amely az adatszolgáltatást elrendelő hatóság céljának megvalósításához feltétlenül szükséges – amennyiben a hatóság a pontos adatok körét, valamint a pontos célt megjelölte. Az ilyen jellegű adattovábbítások teljesítésért, valamint az ebből származó esetleges következményekért az adatkezelő nem tehető felelőssé, vele szemben igény nem támasztható. 

VIII.  AZ ÉRINTETT JOGAI

1. Átlátható tájékoztatáshoz és kommunikációhoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, írásban nyújtsa.

2. Jog a tájékoztatáshoz és a személyes adatokhoz való hozzáféréshez

Az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

– az adatkezelő és képviselőjének kiléte és elérhetőségei,
– a személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja,
– az adattovábbítással érintett személy vagy szervezet kilétét,
– a személyes adatok tárolásának időtartamáról,
– azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról,
– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról
– a hozzájárulás bámely időpontban történő visszavonásához való jogról,
– arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

3. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon ara vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.

4. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

5. A törléshez, elfeledtetéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képzelő hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog gyakorlása iránti kérelmet nem köteles teljesíteni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
– a személyes adatok kezelését előíró kötelezettség teljesítése, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
– a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
– a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi
– igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő megakadályozná, amennyiben az adatkezelés a hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy amennyiben ez technikailag megvalósítható, kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

8. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

IX. Korlátozások

Az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabály korlátozhatja a VIII. Pontban meghatározott jogokat, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos az intézkedés:

– nemzetbiztonság
– honvédelem
– közbiztonság
– bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését
– az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot
– a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme
– a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása
– a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység
– az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme
– polgári jogi követelések érvényesítése

X. JOGORVOSLAT

Amennyiben a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményező esemény (továbbiakban: „Adatkezelési incidens”) történik, az Adatkezelő vállalja, hogy azt késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) mint illetékes felügyeleti hatóság számára. Kivételt képes a bejelentési kötelezettség alól, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, mely tájékoztatásban világosan és közérthetően ismereti az adatvédelmi incidens jellegét.

Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy adatvédelmi jogainak megsértése esetén a NAIHhoz fordulhat panasszal, illetve keresetlevél útján bírósághoz fordulhat. Az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult megindítani.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz köteles azt megtéríteni, amennyiben pedig ezen magatartásával az érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Jogorvoslati kérelmekkel az Érintett az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Az Érintett jogai megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni jogorvoslatért.

XII. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő a tudomány és a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve:

– a személyes adatok álnevesítését és titkosítását,
– a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét,
– fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani,
– az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Budapest, 2021. május 13.
Privnet Kft.