Általános szerződési feltételek

I. BEVEZETÉS

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Privnet Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által természetes személyeknek és jogi személyeknek (továbbiakban: Ügyfél) nyújtott kritovaluta megrendelésével és a megrendelés teljesítésével kapcsolatos szolgáltatások szabályait és általános szerződési feltételeit tartalmazza.

A Szolgáltató és az Ügyfél (továbbiakban: Felek) között létrejött megrendelési folyamat, majd annak a Szolgáltató általi ellenőrzése és jóváhagyása utáni visszaigazolása távszerződésnek minősül.

Az Általános Szerződési Feltételek Ügyfél által történő elfogadása előfeltétele annak, hogy az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított internetes oldalon (https://cryptobank.hu, továbbiakban: honlap) a kriptovaluta megrendelési lehetőséget igénybe vegye.

A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítását Szolgáltató a honlapján közzéteszi. A módosított rendelkezések a közzétételt követően kezdeményezett első megrendeléskor válnak hatályossá az Ügyfél részére, melyek elfogadása kötelező, ellenkező esetben a honlapot használni tilos!

II. FOGALMAK

A Szolgáltató adatai:
Szolgáltató neve: Privnet Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Frangepán utca 16.
Adószám: 13550464-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-861094
E-mail: crypto@cryptobank.hu

Honlap:
https://cryptobank.hu

Szolgáltatás:
Az Ügyfél a Szolgáltató honlapján keresztül történő szolgáltatás igénybevételével kezdeményez megrendelést a Szolgáltatónál, melynek tárgya kriptovaluta megvásárlása.

Ügyfél:
Az a 18. életévét betöltött természetes személy, valamint jogi személy vagy egyéb szervezet, amely számára a megrendelt kriptovaluta és a processzálási szolgáltatások ellenértékének kifizetését követően, a Szolgáltató a kriptovaluta megrendelést teljesíti a szolgáltatás igénybevételét kezdeményező honlapon kitöltött űrlap adatai alapján.

Ügyfélazonosítás:
A Szolgáltató kizárólag a honlapon fogad kriptovaluta megrendelést. A Szolgáltató a megrendelés teljesítése előtt ellenőrzi a kriptovaluta megrendelésének teljesítéséhez szükséges valamennyi adatot, különösen az Ügyfél beazonosítását lehetővé tevő adatokat („Know Your Customer” – KYC).

Személyazonosításra alkalmas okiratok:
Az Ügyfél személyazonosítására alkalmas okirat a személyi igazolvány vagy az útlevél. Az okirat elő- és hátoldala mellet a tulajdonos arcképes fotója (un. „selfie”), kezében jól láthatóan az azonosításra alkalmas okiratával is szükséges, eredeti, retusálatlan állapotban! A felsoroltakon kívül egyéb okirat nem kerül elfogadásra.

Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni szabályzat:
Az Ügyfél a honlap bármilyen jellegű megtekintése és használata mellett büntetőjogi felelőssége mellett kijelenti, hogy nem vesz részt pénzmosásban és nem finanszíroz semmilyen jellegű terrorizmussal kapcsolatos ügyletet. Ezen felül az Ügyfél csak a valóságnak megfelelő adatokat ad meg a személyazonosságát vagy a képviselt társaságot / szervezetet illetően.
Hatósági megkeresésre a Szolgáltató köteles bármilyen ügylet kapcsán a kért Ügyféllel kapcsolatos adatokat továbbítani az adott hatóságnak.
A részletes pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni szabályzat az alábbi linken érhető el:
https://cryptobank.hu/pmt/

Adatvédelmi szabályzat:
A Szolgáltató a legszigorúbb feltételek mellett betartja a mindenkori törvényeknek megfelelően az adatvédelmi szabályzatot. Az adatok kezelésének részletes szabályait a Szolgáltató Adatvédelmi szabályzata tartalmazza, mely az alábbi linken érhető el:
https://cryptobank.hu/adatvedelem/

Kriptovaluta:
Vásárolt követelés, amelyet nem központi bank vagy közigazgatási szerv bocsát ki és nem feltétlenül kapcsolódik törvényes fizetőeszközhöz, azonban természetes vagy jogi személyek elfogadják, illetve elektronikusan továbbítható, tárolható vagy adható-vehető.

Távszerződés:
A szakszerűen kitöltött űrlapot a Szolgáltató ellenőrzi, amennyiben azt megfelelőnek találja és azt visszaigazolja az Ügyfél e-mail címére, a Szolgáltató és az Ügyfél között kriptovaluta megrendelésére vonatkozó távszerződés keletkezik. 

III. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

A Szolgáltató az Ügyfél kriptovaluta megrendelésére reagálva ellenőrzi az Ügyfél által megadott adatokat, majd elutasítja, vagy teljesíti a kért ügyletet.

Az Ügyfél a megrendelés visszaigazolását követően, a kriptovaluta tranzakciót megelőzően, a meghatározott ellenértékek megfizetésére köteles.

IV. A TÁVSZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A távszerződés a honlapon elérhető Szolgáltatás igénybevételére irányuló űrlap kitöltése révén, a Szolgáltató általi ellenőrzés után és pozitív elbírálás esetén a kriptovaluta megrendelésének visszaigazolásával jön létre.

A kriptovaluta megrendelési űrlapjának kitöltése esetén az Ügyfél kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket, valamint a hatályos szabályzatokat megismerte és azoknak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek tekinti.

A Szolgáltató az elektronikus úton megkötött távszerződés tartalmi elemeit rögzíti, így azok kérésre hozzáférhetővé válnak az Ügyfél, illetve a Szolgáltatóra nézve kötelező hatósági megkeresések esetén.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokat az Ügyfél köteles a valóságnak megfelelően kitölteni. Az Ügyfél kifejezetten felhatalmazza a Szolgáltatót a szolgáltatás igénybevétele céljából, hogy az általa közölt adatokat, benyújtott és bemutatott okmányokat, továbbá arcképét és aláírását a dokumentumot kiállító hivatal nyilvántartásában, valamint publikus és nem publikus adatbázisokban ellenőrizze, különösen a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni szabályok betartása érdekében. Az Ügyfél a rá vonatkozó, az űrlap kitöltésekor megadott adataiban bekövetkezett bármilyen változást öt (5) munkanapon belül köteles a Szolgáltatónak bejelenteni.

V. A TÁVSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A távszerződés megszűnik az alábbiak szerint:
– A távszerződésbe foglaltak Szolgáltató általi teljesítésével, a sikeres ügylet létrejöttével
– A szerződéstől való elállással Szolgáltató által
– Az Ügyfél halálával vagy az Ügyfél / Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével
– Az Ügyfél azonnali hatállyal csak a szolgáltatás teljesítésének megkezdése előtt mondhatja fel a távszerződést!

A távszerződés megszűnésével egyidejűleg megszűnik a kriptovaluta megrendelésével kapcsolatos valamennyi szolgáltatás és kötelezettség.

A Szolgáltató a kriptovaluta megrendelésre reagálva, a teljesítést az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdi meg, és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás teljesítését követően elállási jogát elveszíti.

A távszerződéstől való Ügyfél általi elállást írásban kell a Szolgáltatóval közölni. A Szolgáltató a távszerződés alapján a ténylegesen teljesített szolgáltatással arányos ellenértékre jogosult, míg a nem teljesített szolgáltatás ellenértéke visszajár az Ügyfél részére. A távszerződés Ügyfél általi kezdeményezett megszűnése esetén a Szolgáltatónak 60 (hatvan) naptári nap átfutási ideje biztosított bármilyen pénzügyi elszámolás kivitelezésére.

Amennyiben a szolgáltatói bankszámlaszámla megszűnik vagy módosul, az erről szóló tájékoztatást követően a megszűnt bankszámla javára beérkező összegért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Amennyiben annak visszafizetése költséggel jár, úgy a Szolgáltató a felmerülő költségei megtérítése ellenében utalja vissza az összeget a befizető Ügyfélnek.

A Szolgáltató eláll a kriptovaluta megrendelési távszerződéstől, ha az Ügyfél a távszerződést bármilyen módon megszegi.

Súlyos szerződésszegésnek minősül a távszerződésből eredő bármely lényeges kötelezettség megszegése vagy bármely kötelezettség ismételt megszegése:
– Az Ügyfél bármilyen fizetési kötelezettségét nem teljesíti, ide értve a megrendelt kriptovaluta ellenértékének és a processzálási díjak ellenértékének megfizetését is.
– Az Ügyfél bármilyen módon megsérti a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megrendelési folyamatot, a távszerződés bármely részét, vagy az ÁSZF rendelkezéseit.
– Az Ügyfél nem biztosítja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges előírt feltételeket, különös tekintettel a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni és ügyfélazonosítási szabályzatban foglaltak részleteire.
– Az Ügyfél a szolgáltatást nem rendeltetésének megfelelően használja.
– Az Ügyfél megsérti a Szolgáltató tulajdonában álló szerzői jogokat.
– Az Ügyfél kísérletet tesz a szolgáltatás védelmi, titkosítási rendszerének megkerülésére.
– A Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy az Ügyfél valamely szolgáltatással kapcsolatos magatartása bűncselekménynek minősül vagy feltételezhetően bűncselekménnyel áll összefüggésben.

VI. ŰRLAP KITÖLTÉSE, MEGRENDELÉS, TÁVSZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, TELJESÍTÉS

A Szolgáltató honlapjának publikus részei elérhetőek bárki számára, bármilyen regisztráció nélkül. Ha az Ügyfél a Szolgáltató honlapján keresztül igénybe veszi a kriptovaluta megrendelési szolgáltatást, úgy az erre vonatkozó űrlapot hiánytalanul és valós adatokkal kell kitöltenie. A kitöltés során az Ügyfélnek az ÁSZF-ben meghatározottak alapján kell a céges és/vagy a személyes adatokat megadnia a sikeres visszaigazolás és processzálás érdekében. A megfelelő mértékű ügyfél azonosítás elengedhetetlen feltétele a szolgáltatás igénybevételének. Amennyiben ez bármilyen okból meghiúsul vagy nem kielégítő mértékben valósul meg, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződéskötést megtagadni, az Ügyfél megrendelési kérelmét indoklás nélkül elutasítani.

A megrendelési űrlap kitöltéséről az Szolgáltató e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet az általa megadott e-mail címen.

Az adatok ellenőrzése és a megrendelés pozitív elbírálása esetén a Szolgáltató és az Ügyfél között távszerződés jön létre, melyről a Szolgáltató tájékoztatást küld az Ügyfél részére a további teendőkről.

A Szolgáltató a szolgáltatást akkor teljesítheti, ha az Ügyfelet sikeresen beazonosította és az Ügyfél mindenben az ÁSZF szerint járt el, beleértve a fizetési feltételeket is.

A távszerződés létrejöttével az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy az üzleti titoknak minősülő adatait a Szolgáltató kifejezetten a szolgáltatás nyújtása érdekében a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályok szerint kezelje és tárolja, hatósági megkeresésre azokat átadja.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

Jelen ÁSZF 2021. május 10. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg bármilyen korábban elfogadott ÁSZF hatályát veszti.